KONKURS


Serdecznie zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w KONKURSIE MIKOŁAJKOWYM.

REGULAMIN KONKURSU

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem konkursu „Konkurs Mikołajkowy”(zwanego dalej: „Konkurs”) jest firma Velvet Factory z siedzibą w Warszawie, al. KEN 97/55, 02-777 Warszawa, NIP 521-164-79-07, (zwaną dalej: „Organizator”).

Konkurs trwa od 1 grudnia 2016 r. do 05 grudnia 2016 r.

Konkurs odbywa się na fanpage’u DoDzieci (zwanym dalej: „Fanpage”) pod adresem https://www.facebook.com/DoDzieci w portalu społecznościowym Facebook (zwanym dalej: „Serwis Facebook”).

Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie  sponsorowany, wspierany, administrowany, ani organizowany przez Serwis Facebook.

Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zwane dalej: „Uczestnicy”).

Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i Zleceniodawcy oraz najbliżsi członkowie ich rodzin, tj. zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi spełnić następujące warunki:
a. posiadać swój profil w Serwisie Facebook (jeżeli Uczestnik nie posiada jeszcze profilu w Serwisie Facebook, konieczna jest rejestracja poprzez stronę główną pod adresem http://www.facebook.com).
b. wykonać zadanie konkursowe zgodnie z postanowieniami § 3 Regulaminu. Powyższe warunki powinny być spełnione łącznie.

PRZEBIEG KONKURSU

Pierwszego dnia Konkursu na Fanpage’u zostanie opublikowane następujące zadanie konkursowe:
„W komentarzu pod postem konkursowym napisz co wybierasz: JUDO czy AIKIDO i dlaczego?”.

Po opublikowaniu zadania konkursowego zgodnie z ust. 1 powyżej, przez cały czas trwania Konkursu, Uczestnicy mogą, w komentarzach pod postem konkursowym dodawać swoje odpowiedzi.

Każdy Uczestnik może zgłosić na Konkurs dowolną liczbę  Odpowiedzi, ale może otrzymać tylko jedną nagrodę.

Odpowiedzi powinny być wolne od wulgaryzmów i treści powszechnie uznanych za obraźliwe, a także od treści o charakterze pornograficznym lub mogących obrazić uczucia lub przekonania innych osób, bądź naruszających prawa osób trzecich (w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich). Odpowiedzi nie spełniające powyższych wymagań mogą zostać usunięte i nie będą brane pod uwagę przy rozstrzygnięciu Konkursu.

Zgłaszając Odpowiedź na Konkurs, Uczestnik udziela Organizatorowi i Zleceniodawcy nieodpłatnej licencji niewyłącznej na wykorzystanie odpowiedzi na następujących zasadach:
a. pola eksploatacji: publikacja na Fanpage’u,
b. okres: 5 lat,
c. terytorium: bez ograniczeń.

ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW ORAZ NAGRODY

Zgłoszone na Konkurs Odpowiedzi zostaną poddane ocenie komisji konkursowej składającej się z przedstawicieli Organizatora (dalej: „Komisja”).

Następnego dnia po  zakończeniu Konkursu (06 grudnia  2016) 2 (słownie: dwóch) Uczestników, którzy zgłosili na Konkurs najciekawsze – w ocenie Komisji – Odpowiedzi (dalej: „Zwycięzcy”), otrzyma nagrodę w postaci zestawu AIKIDO, w którego skład wchodzi: książka pt. Aikido, nie tylko dladzieci", worek, koszulka (dwa wzory do wyboru: AIKIDO /01/ lub AIKIDO /02/), zestaw pinów – o wartości 132 zł – dla Uczestnika, który w odpowiedzi wskazał AIKIDO lub w postaci zestawu JUDO w którego skład wchodzi: książka pt. Judo, nie tylko dla dzieci", worek, koszulka (dwa wzory do wyboru: JUDO /01/ lub JUDO /02/), zestaw pinów – o wartości 135 zł – dla Uczestnika, który w odpowiedzi wskazał JUDO.

Zwycięzcy otrzymają dodatkowe nagrody pieniężne na pokrycie zryczałtowanego podatku od nagród w wysokości 11,11% wartości nagrody, które nie będą wydawane Zwycięzcom i zostaną  przekazane do właściwego urzędu skarbowego przez Organizatora.

Odpowiedzi wybrane przez Komisję zostaną wskazane na Fanpage’u – w odpowiedzi na komentarz Użytkownika. Zwycięzcy, za pośrednictwem prywatnej wiadomości w Serwisie Facebook, powinni skontaktować się i przesłać Organizatorowi:
a. swoje imię i nazwisko,
b. adres, na który zostanie wysłana nagroda,
c. numer telefonu lub adres e-mial (niezbędny do nadania paczki),
d. rozmiar koszulki (rozmiary dostępne przy każdym wzorze na stronie: http://www.dodzieci.pl/koszulki) w terminie 3 (słownie: trzech) dni od wskazania na Fanpage’u odpowiedzi wybranych przez Komisję. W przypadku niezachowania tego terminu, nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora, który może ją przyznać Uczestnikowi, którego odpowiedź została uznana przez Komisję za kolejne najciekawszą, po odpowiedziach Zwycięzców.

DANE OSOBOWE

Dane osobowe Zwycięzców będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135) wyłącznie w celu wydania nagród. Po wydaniu nagród zostaną niezwłocznie usunięte.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wydania nagród. Zwycięzca ma prawo do wglądu do moich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu.

W celu  wydania  nagród  Organizator  będzie  przetwarzać  następujące  dane  osobowe Zwycięzców:
a. imię,
b. nazwisko,
c. adres,
d. numer telefonu lub adres e-mail.

REKLAMACJE

Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem można składać pisemnie na adres Organizatora podany w § 1 ust. 1 Regulaminu.

Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 (słownie:  siedmiu) dni. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym na adres podany w reklamacji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin Konkursu jest dostępny na Fanpage’u (z przekierowaniem na stronę: http://www.dodzieci.pl/konkurs) przez cały czas trwania
Konkursu. Regulamin jest także dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.

Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy w stosunku do postanowień niniejszego Regulaminu.