NOWOŚCI i PROMOCJE / Bądź zawsze na bieżąco! / Zapisz się do NEWSLETTERA!

Wersje językowe

Kup w przeciągu:

14

[11.07]

a zamówienie wyślemy jeszcze dzisiaj.

Dzisiaj nie wysyłamy.

Dzisiaj już nie wysyłamy. Paczka zostanie wysłana w kolejnym dniu roboczym.

Regulamin

Regulamin określa zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego DODzieci.pl

DEFINICJE

DNI ROBOCZE: dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
KONSUMENT: osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą, za pośrednictwem Sklepu, czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Status konsumenta posiada również osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści zawartej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego.
PRZEDSIĘBIORCA: osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści zawartej umowy wynika, że ma ona charakter zawodowy.
TOWARY: produkty oferowane w Sklepie internetowym DODzieci.pl.
KONTO UŻYTKOWNIKA: nieodpłatna funkcjonalność Sklepu (usługa) pozwalająca Kupującemu na założenie indywidualnego konta użytkownika w Sklepie.
KUPUJĄCY: każdy podmiot dokonujący zakupów w Sklepie.
REGULAMIN: niniejszy regulamin.
SKLEP: sklep internetowy DODZIECI.pl prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.dodzieci.pl.
SPRZEDAWCA: Agnieszka Kaczor Kajdana prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą "Velvet Factory" Agnieszka Kaczor Kajdana wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki nr NIP 5211647907, nr REGON 015605533 , al. Komisji Edukacji Narodowej 97 lok. 55, 02-777 Warszawa.

DANE KONTAKTOWE

Adres pocztowy: al. Komisji Edukacji Narodowej 97 lok. 55, 02-777 Warszawa. | Adres e-mail: sklep@dodzieci.pl. | Telefony: (+48) 509 950 019 oraz (+48) 501 936 921

ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

W celu zawarcia poprzez Sklep umowy sprzedaży ze Sprzedawcą w pierwszym etapie należy dodać towar do koszyka. Następnie Kupujący podaje swoje dane (w tym adres do wysyłki zamówienia), wybiera sposób płatności za zamówienie oraz metodę jego dostarczenia. W momencie potwierdzenia przez Kupującego zamówienia i zaakceptowania Regulaminu następuje zawarcie umowy sprzedaży.

Dla dokonania zakupów w Sklepie niezbędne jest Konto użytkownika, które zostanie utworzone dla Kupującego, na zasadach określonych w Regulaminie, w momencie złożenia w Sklepie pierwszego zamówienia.

KOSZT ZAMÓWIENIA

Ceny podane w Sklepie są cenami brutto, tj. zawierają podatek VAT.

Na całkowity koszt zamówienia składa się kwota za towar, koszt dostawy towaru oraz opłata za skorzystanie przez Kupującego z określonego sposobu zapłaty (o ile w danym przypadku ma to miejsce) podane na stronach Sklepu.

PŁATNOŚCI

1. Za zakupione w Sklepie towary Kupujący może zapłacić, w zależności od sposobu zapłaty wybranego podczas składania zamówienia:
a) przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy / ING / 70 1050 1025 1000 0022 7735 1249 /,
b) za pośrednictwem platformy płatniczej Przelewy24,

2. W przypadku gdy Kupujący wybrał metodę płatności, o której mowa w ust. 1 lit. a) lub b) za zamówienie powinien zapłacić w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

3. Metoda płatności, o której mowa w ust. 1 lit. b) wiąże się z dodatkową opłatą po stronie Kupującego, która wynosi 1,1% od całkowitej kwoty zamówienia, na którą składa się kwota za towar oraz koszt dostawy towaru.

REALIZACJA / DOSTAWA / TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zakupione towary, w zależności od sposobu dostawy wybranego przez Kupującego podczas składania zamówienia, dostarczane są za pośrednictwem:
a) kuriera,
b) paczkomatów.

Kupujący ma możliwość osobistego odebrania zakupionego towaru w siedzibie Sprzedawcy po wcześniejszym, telefonicznym ustaleniu terminu ze Sprzedawcą.

Termin realizacji zamówień dla produktów dostępnych wynosi 3 dni robocze.

W przypadku gdy Kupujący wybrał jako sposób dostawy odbiór osobisty termin dostawy towaru oznacza moment, w którym towar będzie gotowy do odbioru w siedzibie Sprzedawcy.

Termin realizacji zamówienia liczony jest od dnia zawarcia umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem ustępu 7.

W przypadku gdy na zamówienie składa się kilka produktów termin realizacji całego zamówienia odpowiada terminowi realizacji dla produktu o najdłuższym czasie realizacji.

W przypadku gdy Kupujący zdecydował się na płatność, o której mowa w § PŁATNOŚCI ust. 1 lit. a) lub b) rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sprzedawcę płatności za zakupiony towar.

Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.

ZWROTY / ODSTĄPIENIE OD UMOWY /

Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru, z zastrzeżeniem § ODSTĄPIENIE OD UMOWY/ WYŁĄCZENIE ust. 1 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia,:

a) w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
b) w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.

Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w Regulaminie, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).

Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu sprzedaży, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży.

Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres wskazany w § DANE KONTAKTOWE ust. 1 Regulaminu, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY/ WYŁĄCZENIE

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
b) w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
c) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

BRAK ZGODNOŚCI Z UMOWĄ I REKLAMACJE

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE:

• Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w Sklepie internetowym DODzieci.pl w związku z wadami Towaru. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

• Reklamacja może zostać pisemnie wysłana na adres: al. Komisji Edukacji Narodowej 97 lok. 55, 02-777 Warszawa. W przypadku złożenia reklamacji, Klient zobowiązany jest dostarczyć wadliwy Asortyment na koszt Sprzedawcy wraz z formularzem reklamacyjnym, znajdującym się na stronie Sklepu internetowego DODzieci.pl

• Reklamacja powinna zawierać:
  1. imię i nazwisko, adres e-mail podany w Zamówieniu,
  2. datę zakupu,
  3. numer transakcji/zamówienia,
  4. opis sytuacji, której reklamacja dotyczy lub innych okoliczności uzasadniających reklamację oraz
  5. datę wystąpienia wady, a także
  6. żądanie Klienta związane ze składaną reklamacją.

• Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Sprzedawca zwraca się do Klienta składającego reklamację o uzupełnienie tych danych lub informacji.

• W przypadku nieuznania reklamacji za uzasadnioną przez Sprzedawcę, Klient ma możliwość złożenia odwołania od reklamacji. Sprzedawca rozpatruje odwołanie od reklamacji bez zbędnej zwłoki w terminie 30 dni, liczonych od momentu otrzymania odwołania od reklamacji. W przypadku szczególnie skomplikowanym, gdy nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi w terminie określonym powyżej, Sprzedawca informuje Klienta o przyczynie opóźnienia ze wskazaniem okoliczności , które muszą zostać ustalone i przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, który nie może być dłuższy niż 60 dni od momentu otrzymania odwołania od reklamacji.

REGULACJE DOTYCZĄCE KLIENTA BĘDĄCEGO KONSUMENTEM:

• Sprzedawca ponosi przed Konsumentem odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową sprzedaży.

• Towar jest zgodny z umową sprzedaży, jeżeli zgodne z umową sprzedaży pozostają w szczególności jego: opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy sprzedaży i który Sprzedawca zaakceptował.

• Ponadto Towar, aby został uznany za zgodny z umową sprzedaży, musi:

a) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towar tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

b) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca a wykaże, że:

i) nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,

ii) przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,

iii) publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży;

c) być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;

d) być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

• Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z umową w zakresie, o którym mowa w ust. 8 lit. b jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy sprzedaży, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w ust. 8 lit. b, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.

• Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Asortymentu z umową wynikający z niewłaściwego zamontowania Towaru, jeżeli:

a) zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność;

b) niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, o której mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta.

• Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności Towaru z umową sprzedaży.

• Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Towaru z umową określonego w ust. 10, jeżeli brak ten podstępnie zataił.

• Jeżeli Towar jest niezgodny z umową sprzedaży, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.

• Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawca, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.

• Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z umową, wartość Towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z umową sprzedaży.

• Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.

• Konsument udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta Towar na swój koszt.

• Jeżeli Towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Towaru z umową sprzedaży, Sprzedawca demontuje Towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.

• Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony.

• Jeżeli Towar jest niezgodny z umową sprzedaży, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową zgodnie z ust.14

b) Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z umową zgodnie z ust. 16-18;

c) brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową;

d) brak zgodności Towar z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w ust.12-18

e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

• Obniżona cena Towaru musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości Towaru zgodnego z umową.

• Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.

• Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z umową jest nieistotna. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową jest istotny, chyba że Sprzedawca udowodni nieistotność braku zgodności Towaru z umową.

• Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie umowy Konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Konsumenta wraz z Towarem niezgodnym z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z umową.

• W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca nabyty Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.

• Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

REGULACJE DOTYCZĄCE KLIENTA BĘDĄCEGO PRZEDSIĘBIORCĄ:

• Klient będący Przedsiębiorcą ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru ogranicza się do kwoty, jaką Klient będący Przedsiębiorcą zapłacił Sprzedawcy za nabycie danego Asortymentu, z zastrzeżeniem zdania następnego. Klient będący Przedsiębiorcą traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeśli nie zbadał Towaru w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku, gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeśli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

• Jeżeli zakupiony Asortyment jest wadliwy, Klient Przedsiębiorca może:

a) żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę, chyba że naprawa jest niemożliwa do zrealizowania przez Sprzedawcę lub wymaga nadmiernych kosztów,

b) żądać wymiany Towaru na nowy, chyba, że wymiana jest niemożliwa do zrealizowania przez Sprzedawcę,

c) żądać odpowiedniego obniżenia ceny Towaru,

d) odstąpić od Umowy sprzedaży, o ile wady nie są nieistotne.


• Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru nieposiadającego wad, kosztów naprawy lub wymiany oraz rodzaj i stopień stwierdzonej wadliwości, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Klienta Przedsiębiorcę inny sposób zaspokojenia.

• Zwrot należności nastąpi w sposób analogiczny do wybranego przez Klienta Przedsiębiorcę sposobu płatności za Towar, chyba że wprost wskaże on inny.

• Sprzedawca  odpowiada wobec Klienta Przedsiębiorcy za wady Towaru jedynie w przypadku ich zgłoszenia Sprzedawcy w okresie 2 lat od momentu zawarcia pomiędzy stronami umowy sprzedaży Towaru.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z:

a) mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej;
b) pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej.
c) Internetowej platformy ODR dostępnej (od 15 lutego 2016 roku) pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/


DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych Kupujących przekazanych Sprzedawcy podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

Podanie przez Kupującego danych osobowych podczas dokonywania zakupów, w tym w momencie zakładania Konta użytkownika, w Sklepie jest całkowicie dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zrealizowania zamówienia.

Kupującemu przysługuje prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. A także prawo: wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, żądania przeniesienia danych do innego administratora. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka PR.

Podane przez Kupującego dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę tylko w celach, o których mowa w niniejszym paragrafie.


KONTO UŻYTKOWNIKA

W celu dokonania zakupów w Sklepie Kupujący powinien założyć Konto użytkownika.

Konto użytkownika pozwala Kupującemu m.in. na złożenie zamówienia, sprawdzanie statusu zamówienia, przeglądanie historii zamówień, a także samodzielną edycję swoich danych.

Założenia Konta użytkownika dokonuje się przez wypełnienie właściwego formularza rejestracyjnego w Sklepie.

Z momentem rejestracji (założenia Konta Użytkownika) zostaje zawarta pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą, na czas nieokreślony, umowa o prowadzenie Konta Użytkownika na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z Konta użytkownika, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów. W tym celu Kupujący powinien wysłać do Sprzedawcy, na adres e-mail: sklep@dodzieci.pl, swoją rezygnację co będzie skutkować niezwłocznym usunięciem Konta użytkownika oraz rozwiązaniem umowy w tym zakresie.


WYMOGI TECHNICZNE

Dla korzystania ze Sklepu niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową z dostępem do sieci Internet, a dla założenia Konta użytkownika oraz dokonywania zakupów także aktywne konto e-mail.

Dla prawidłowego wyświetlania Sklepu niezbędna jest włączona obsługa Java script w przeglądarce internetowej.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego i jednorazowego zamówienia - jest zawierana w celu i na czas jego realizacji. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji Regulaminu.

Umowy zawierane w związku ze Sklepem zawierane są w języku polskim.

Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną: modernizacją Sklepu lub zmianą przepisów prawa mającą wpływ na funkcjonowanie Sklepu.

Zmiana regulaminu, o której mowa w ust. 5 nie będzie miała wpływu na umowy sprzedaży już zawarte, które będą realizowane w oparciu o regulamin obowiązujący w dniu zawarcia takiej umowy.

Informacja o planowanej zmianie Regulaminu zostanie, co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie, wysłana na adres e-mail Kupującego przypisany do jego Konta użytkownika.

W przypadku gdy Kupujący nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie przyjmuje się, że akceptuje je.

W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian Kupujący powinien wysłać informację o tym na adres e-mail: sklep@dodzieci.pl co będzie
skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi KONTO UŻYTKOWNIKA, z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.

INFORMACJE / FORMULARZE DO POBRANIA

1. Formularz odstąpienia od umowy.pdf

2. Formularz reklamacji.pdf

„DO” w japońskich sztukach walki oznacza drogę samodoskonalenia. Drogę, którą warto pójść dla rozwoju ciała i umysłu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl