Regulamin
SKLEPU INTERNETOWEGO DO DZIECI

Regulamin określa zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego Do Dzieci.

DEFINICJE

DNI ROBOCZE: dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

KONSUMENT: osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą, za pośrednictwem Sklepu, czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

KONTO UŻYTKOWNIKA: nieodpłatna funkcjonalność Sklepu (usługa) pozwalająca Kupującemu na założenie indywidualnego konta użytkownika w Sklepie.

KUPUJĄCY: każdy podmiot dokonujący zakupów w Sklepie.

REGULAMIN: niniejszy regulamin.

SKLEP: sklep internetowy DO DZIECI.pl prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.dodzieci.pl.

SPRZEDAWCA: Agnieszka Kaczor Kajdana prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą "Velvet Factory" Agnieszka Kaczor Kajdana wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki nr NIP 5211647907,
nr REGON 015605533 , al. Komisji Edukacji Narodowej 97 lok. 55, 02-777 Warszawa.

DANE KONTAKTOWE

Adres pocztowy: al. Komisji Edukacji Narodowej 97 lok. 55, 02-777 Warszawa.

Adres e-mail: sklep@dodzieci.pl

Telefony: (+48) 509 950 019 oraz (+48) 501 936 321

ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

W celu zawarcia poprzez Sklep umowy sprzedaży ze Sprzedawcą w pierwszym etapie należy
dodać towar do koszyka.

Następnie Kupujący podaje swoje dane (w tym adres do wysyłki zamówienia), wybiera sposób płatności za zamówienie oraz metodę jego dostarczenia.

W momencie potwierdzenia przez Kupującego zamówienia i zaakceptowania Regulaminu następuje zawarcie umowy sprzedaży.

Dla dokonania zakupów w Sklepie niezbędne jest Konta użytkownika, które zostanie utworzone dla Kupującego, na zasadach określonych w Regulaminie, w momencie złożenia w Sklepie pierwszego zamówienia.

KOSZT ZAMÓWIENIA

Ceny podane w Sklepie są cenami brutto, tj. zawierają podatek VAT.

Na całkowity koszt zamówienia składa się kwota za towar, koszt dostawy towaru oraz opłata za skorzystanie przez Kupującego z określonego sposobu zapłaty (o ile w danym przypadku ma to miejsce) podane na stronach Sklepu.

PŁATNOŚCI

1. Za zakupione w Sklepie towary Kupujący może zapłacić, w zależności od sposobu zapłaty wybranego podczas składania zamówienia:
a) przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy / ING / 70 1050 1025 1000 0022 7735 1249 /,
b) za pośrednictwem platformy płatniczej Przelewy24.
c) gotówką w momencie osobistego odebrania towaru przez Kupującego w siedzibie Sprzedawcy.

2. W przypadku gdy Kupujący wybrał metodę płatności, o której mowa w ust. 1 lit. a) lub b) za zamówienie powinien zapłacić w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

3. Metoda płatności, o której mowa w ust. 1 lit. b) wiąże się z dodatkową opłatą po stronie Kupującego, która wynosi 1,75% od całkowitej kwoty zamówienia, na którą składa się kwota za towar oraz koszt dostawy towaru.

REALIZACJA / DOSTAWA / TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zakupione towary, w zależności od sposobu dostawy wybranego przez Kupującego podczas składania zamówienia, dostarczane są za pośrednictwem:
a)  Poczty Polskiej;
b)  kuriera.

Kupujący ma możliwość osobistego odebraniau zakupionego towaru w siedzibie Sprzedawcy
po wcześniejszym, telefonicznym, ustaleniu terminu ze Sprzedawcą.

Termin realizacji zamówień dla produktów „na magazynie" wynosi 3 dni robocze. Termin realizacji zamówień dla produktów „na zamówienie" wynosi do 30 dni – szczegółowych informacji udziela Sprzedawca.

W przypadku gdy Kupujący wybrał jako sposób dostawy odbiór osobisty termin dostawy towaru oznacza moment, w którym towar będzie gotowy do odbioru w siedzibie Sprzedawcy.

Termin realizacji zamówienia liczony jest od dnia zawarcia umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem ustępu 7.

W przypadku gdy na zamówienie składa się kilka produktów termin realizacji całego zamówienia odpowiada terminowi realizacji dla produktu o najdłuższym czasie realizacji.

W przypadku gdy Kupujący zdecydował się na płatność, o której mowa w § PŁATNOŚCI
ust. 1 lit. a) lub b) rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sprzedawcę płatności za zakupiony towar.

Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.

ZWROTY / ODSTĄPIENIE OD UMOWY /

Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru, z zastrzeżeniem § ODSTĄPIENIE OD UMOWY/ WYŁĄCZENIE ust. 1 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia,:
a) w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
b) w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.

Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w Regulaminie,
o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia
(na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).

Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu sprzedaży, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży.

Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres wskazany w § DANE KONTAKTOWE ust. 1 Regulaminu, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego
w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY/ WYŁĄCZENIE

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi
w odniesieniu do umów:
a) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
b) w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
c) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało
otwarte po dostarczeniu.

REKLAMACJE

W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma prawo do reklamowania wadliwego
towaruw oparciu o rękojmię uregulowaną przez ustawę Kodeks cywilny, z zastrzeżeniem
ust. 3 i 4 w stosunku do Przedsiębiorcy.

W przypadku wystąpienia wady towaru Konsument może, na zasadach oraz w terminach określonych przez Kodeks cywilny:
a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
b) przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
c) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
d) żądać usunięcia wady.

W stosunku do Przedsiębiorcy Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi jeśli wada towaru
zostanie stwierdzona przed upływem 6 miesięcy od wydania rzeczy Przedsiębiorcy.

Przedsiębiorcy z tytułu rękojmi przysługują wyłącznie uprawnienia, o których mowa w ust. 2 lit.
a), c) oraz d).

W przypadku gdy na towar została udzielona gwarancja informacja o niej zostanie umieszczona przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie.

Sprzedawca prosi aby reklamację składaną w oparciu o rękojmię  wysłać drogą elektroniczną
lub pisemnie na właściwy adres wskazany w § DANE KONTAKTOWE Regulaminu.

W celu rozpatrzenia reklamacji złożonej na podstawie rękojmi Kupujący jest obowiązany w razie potrzeby, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, dostarczyć wadliwy towar na adres pocztowy Sprzedawcy wskazany w § DANE KONTAKTOWE Regulaminu.

Sprzedawca zaleca, aby w zgłoszeniu reklamacyjnym zawarte zostały następujące informacje:
dane identyfikujące Kupującego, zwięzły opis wady, moment stwierdzenia wady oraz żądanie reklamacyjne Kupującego.

Każde zalecenie Sprzedawcy, które znajduje się w Regulaminie ma w stosunku do Konsumenta jedynie charakter niewiążącej wskazówki, z której Konsument może, ale nie musi skorzystać. Nieskorzystanie przez Konsumenta z zaleceń Sprzedawcy w żadnym stopniu nie wpływa
na prawa Konsumenta, a w szczególności nie wpływa na uprawnienia związane z rękojmią.

Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres
e-mail wskazany w § DANE KONTAKTOWE ust. 2 Regulaminu.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z:
a) mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej;
b) pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej.
c) Internetowej platformy ODR dostępnej (od 15 lutego 2016 roku) pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/

DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych Kupujących przekazanych Sprzedawcy podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

Podanie przez Kupującego danych osobowych podczas dokonywania zakupów, w tym w momen-
cie zakładania Konta użytkownika, w Sklepie jest całkowicie dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zrealizowania zamówienia.

Kupującemu przysługuje prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowychich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. A także prawo: wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, żądania przeniesienia danych do innego administratora. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka PR.

Podane przez Kupującego dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę tylko w celach,
o których mowa w niniejszym paragrafie.

KONTO UŻYTKOWNIKA

W celu dokonania zakupów w Sklepie Kupujący powinien założyć Konto użytkownika.

Konto użytkownika pozwala Kupującemu m.in. na złożenie zamówienia, sprawdzanie statusu zamówienia, przeglądanie historii zamówień, a także samodzielną edycję swoich danych.

Założenia Konta użytkownika dokonuje się przez wypełnienie właściwego formularza rejestracyjnego w Sklepie.

Z momentem rejestracji (założenia Konta Użytkownika) zostaje zawarta pomiędzy Kupującym,
a Sprzedawcą, na czas nieokreślony, umowa o prowadzenie Konta Użytkownika na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z Konta użytkownika, bez podawania przyczyny
i ponoszenia jakichkolwiek kosztów. W tym celu Kupujący powinien wysłać do Sprzedawcy,
na adres e-mail: sklep@dodzieci.pl, swoją rezygnację co będzie skutkować niezwłocznym
usunięciem Konta użytkownika oraz rozwiązaniem umowy w tym zakresie.

WYMOGI TECHNICZNE

Dla korzystania ze Sklepu niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową z dostępem
do sieci Internet, a dla założenia Konta użytkownika oraz dokonywania zakupów także aktywne
konto e-mail.

Dla prawidłowego wyświetlania Sklepu niezbędna jest włączona obsługa Java script
w przeglądarce internetowej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego i jednorazo-
wego zamówienia - jest zawierana w celu i na czas jego realizacji. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji Regulaminu.

Umowy zawierane w związku ze Sklepem zawierane są w języku polskim.

Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną: modernizacją Sklepu lub zmianą przepisów prawa mającą wpływ na funkcjonowanie Sklepu.

Zmiana regulaminu, o której mowa w ust. 5 nie będzie miała wpływu na umowy sprzedaży już zawarte, które będą realizowane w oparciu o regulamin obowiązujący w dniu zawarcia takiej umowy.

Informacja o planowanej zmianie Regulaminu zostanie, co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie, wysłana na adres email Kupującego przypisany do jego Konta użytkownika.

W przypadku gdy Kupujący nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie przyjmuje się, że akceptuje je.

W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian Kupujący powinien wysłać informację
o tym na adres e-mail: sklep@dodzieci.pl co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi KONTO UŻYTKOWNIKA, z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.

 

 

REGULAMIN NEWSLETTERA

DEFINICJE

NEWSLETTER: nieodpłatna funkcjonalność Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną),
dzięki której Usługobiorca może otrzymywać od Usługodawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Sklepu, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w Sklepie

SKLEP: sklep prowadzony przez Usługodawcę pod adresem www.dodzieci.pl

USLUGOBIORCA: każdy podmiot korzystający z usługi Newsletter.

USŁUGODAWCA: Agnieszka Kaczor Kajdana prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą
"Velevt Factory" Agnieszka Kaczor Kajdana wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr NIP 5211647907,
nr REGON 015605533, al. Komisji Edukacji Narodowej 97 lok. 55, 02-777 Warszawa.

NEWSLETTER

Usługobiorca może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter.

Wiadomości email wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres email podany przez Usługobiorcę w momencie zapisywania się do Newslettera.

Usługobiorca w celu zawarcia Umowy i zapisania się do usługi Newsletter w pierwszym kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu w Sklepie swój adres email, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newslettera. Następnie, na podany w pierwszym kroku adres email, Usługodawca wyśle Usługobiorcy wiadomość weryfikującą adres email, w której znajdzie
się link do potwierdzenia przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera. Po potwierdzeniu przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi, a Usługodawca rozpocznie jej świadczenie na rzecz Usługobiorcy.

Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową
z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto email.

W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera będzie znajdować się informacja
o możliwości wypisania się z niego, a także link do wypisania się.

Usługobiorca może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie korzystając z opcji, o której mowa w ustępie 5
lub wysyłając wiadomość na adres e-mail Usługodawcy: sklep@dodzieci.pl.

Skorzystanie przez Usługobiorcę z linka do wypisania się z Newslettera lub wysłanie wiadomości
z żądaniem wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy
w zakresie świadczenia tej usługi.

REKLAMACJE

Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Newslettera należy zgłaszać Usługodawcy na adres e-mail: sklep@dodzieci.pl

Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

DANE ODOBOWE

Administratorem danych osobowych Usługobiorców przekazanych Usługodawcy w związku z usługą Newsletter jest Usługodawca.

Usługobiorca zapisując się do Newslettera dobrowolnie podaje swoje dane osobowe. Podanie danych osobowych jest jednak konieczne do skorzystania z usługi, o której mowa w niniejszym regulaminie. Podane przez Usługobiorcę dane osobowe będą przetwarzane przez Usługodawcę
w celu świadczenia usługi Newslettera na rzecz Usługobiorcy.

Usługobiorcy przysługuje prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. A także prawo: wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, żądania przeniesienia danych do innego administratora. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka PR.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną: modernizacją usługi Newsletter lub zmianą przepisów prawa mającą wpływ na świadczenie usługi przez Usługodawcę.

Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie, co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie, wysłana na adres email Usługobiorcy podany w momencie zapisywania się do Newslettera.

W przypadku gdy Usługobiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich
w życie przyjmuje się, że akceptuje je.

W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian Usługobiorca powinien wysłać informację
o tym na adres e-mail Usługodawcy: sklep@dodzieci.pl, co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi, z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.

Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

 

INFORMACJE / FORMULARZE DO POBRANIA

REGULAMIN SKLEPU od 15.07.2019.pdf pdf 50,55 KB pobierz
FORMULARZ ODST OD UMOWY.pdf pdf 128,99 KB pobierz
FORMULARZ REKLAMACJI.pdf pdf 131,27 KB pobierz